Artikel 1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door JM Lederwaren-thuis, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door JM Lederwaren-thuis uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Alle prijzen worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. JM Lederwaren-thuis is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door JM Lederwaren-thuis zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst. 

 
Artikel 2. Offertes

1. JM Lederwaren-thuis is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld. 

 
Artikel 3. Overeenkomst

1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt overeengekomen.

2. JM Lederwaren-thuis behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.

3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft JM Lederwaren-thuis het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 
Artikel 4. Levertijd

1. Alle door JM Lederwaren-thuis genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan JM Lederwaren-thuis bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient JM Lederwaren-thuis schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

2. Overschrijding van de door JM Lederwaren-thuis opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

3. In geval JM Lederwaren-thuis de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van JM Lederwaren-thuis op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan JM Lederwaren-thuis te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. 

 
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JM Lederwaren-thuis zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal JM Lederwaren-thuis de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal JM Lederwaren-thuis daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal JM Lederwaren-thuis geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JM Lederwaren-thuis kunnen worden toegerekend. 

 
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding

1. In geval van tussentijdse opzegging heeft JM Lederwaren-thuis naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.

2. De vorderingen van JM Lederwaren-thuis op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan JM Lederwaren-thuis ter kennis gekomen omstandigheden JM Lederwaren-thuis goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien JM Lederwaren-thuis de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

3. In de hierboven genoemde gevallen is JM Lederwaren-thuis bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van JM Lederwaren-thuis schadevergoeding te vorderen. 

 
Artikel 7. Afkoelingsperiode

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met JM Lederwaren-thuis te ontbinden. De klant dient hiervoor een goede reden op te geven, zulks ter beoordeling aan JM Lederwaren-thuis.nl.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan JM Lederwaren-thuis te melden. De klant dient het product - na overleg met JM Lederwaren-thuis - te sturen naar een door JM Lederwaren-thuis vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. U ontvangt het bedrag inclusief verzendkosten retour. Eventuele retourneer kosten zijn voor de klant zelf.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met JM Lederwaren-thuis ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal JM Lederwaren-thuis deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat JM Lederwaren-thuis het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.JM Lederwaren-thuis behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van JM Lederwaren-thuis of de leverancier van het product) is beschadigd.

4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van JM Lederwaren-thuis schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal JM Lederwaren-thuis de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. JM Lederwaren-thuis heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden. 

 
Artikel 8. Uitvoering

1. JM Lederwaren-thuis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van JM Lederwaren-thuis, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

 
Artikel 9. Vergoeding

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste prijs wordt aangeboden of overeengekomen geldt het lid 2 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3, 4 en 5 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. De vaste prijs is inclusief BTW, reisuren, reis - en verblijfskosten.

3. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 10. Betaling

1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.

2. Als de Afnemer een factuur van JM Lederwaren-thuis niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van JM Lederwaren-thuis op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 
 

Artikel 11. Garantie

1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7 

2. In geval door JM Lederwaren-thuis.nl aannemelijk gemaakt is dat producten aangewend zijn voor wederverkoop, wordt geen garantie verleend op het geleverde product alsook vervalt ieder recht op retour.

 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van JM Lederwaren-thuis tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van JM Lederwaren-thuis, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens JM Lederwaren-thuis heeft voldaan.

3. Ingeval JM Lederwaren-thuis de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van JM Lederwaren-thuis op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 

 
Artikel 13. Overmacht

1. Indien JM Lederwaren-thuis door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als JM Lederwaren-thuis als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben

3. JM Lederwaren-thuis zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen. 

 
Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan JM Lederwaren-thuis.

2. Indien een klacht gegrond is zal JM Lederwaren-thuis de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

3. Ofschoon wij de uiterste zorg besteden aan de getoonde afbeeldingen en vermelde productgegevens, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

4. Klachten welke op welke wijze danook in de openbaarheid gebracht worden, worden niet ontvankelijk verklaart door de directie van JM Lederwaren-thuis.nl. Schade voor JM Lederwaren-thuis.nl welke voortvloeit uit openbare commucatie kan op de veroorzaker verhaald worden. 
 

 Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen JM Lederwaren-thuis en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.